Home
 
HACCP / ISO 22000:2005 Ispis E-mail

HACCP  je sustav samokontrole opasnosti koje mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane i podrazumijeva primjenu DOBRE PRAKSE (higijenske, proizvođačke, distribucijske, dokumentacijske,…) tijekom cijelog lanca pripreme hrane kako se to danas često može čuti od polja do stola.

HACCP i dobra praksa

Primjena HACCP sustava, DOBRA HIGIJENSKA (DHP), PROIZVOĐAČKA (DPP) i DISTRIBUCIJSKA PRAKSA (DDP) su osnova osiguranja zdravstveno ispravnih proizvoda. Stoga je važno da se ti zahtjevi primjenjuju tijekom cijelog proizvodnog lanca,  tijekom distribucije i skladištenja gotove hrane, sve do isporuke krajnjem korisniku. Interes proizvođača kao i kompanija koje se bave distribucijom i skladištenjem hrane je zdravstveno ispravan proizvod.
Skup pravila kojima se propisuje potreban sustav osiguranja kvalitete tijekom distribucijskog lanca, od proizvođača do krajnjih korisnika obuhvaćen je zahtjevima DOBRE DISTRIBUCIJSKE PRAKSE (DDP).
Distribucija podrazumijeva sveukupne aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem organiziranja,  provedbe i nadzora nad dopremom i/ili otpremom proizvoda između dvaju sudionika i/ili lokacija. Ključna komponenta distribucije je prijevoz koji mora biti izvršen u skladu sa zahtjevima DOBRE DISTRIBUCIJSKE PRAKSE, kao i zahtjevima zakona i propisa, a koji se odnose na sigurnost i kvalitetu prehrambenih proizvoda.  

 Od farme do vilice …

Primjena HACCP principa i zahtjeva DOBRE DISTRIBUCIJSKE PRAKSE trebaju osigurati čuvanje hrane na propisanim skladišnim i temperaturnim uvjetima, stalnu zaštitu od kontaminacije i kvarenja hrane, rotaciju zaliha te čuvanje u osiguranim i zaštićenim prostorima, isporuku pravih proizvoda na prave adrese, u prihvatljivom vremenu, identifikaciju proizvoda neodgovarajuće kvalitete te učinkovit postupak povlačenja proizvoda s tržišta.

DOBRA PROIZVOĐAČKA PRAKSA obuhvaća organizaciju rada, kvalifikaciju, ovlasti i odgovornosti te stručnu osposobljenost osoblja,  proizvodnju i kontrolu proizvoda, dizajn, izvedbu i održavanje pogona i prostora, dokumentaciju, radne upute i zapise, kvalifikaciju, održavanje i umjeravanje opreme, kontrolu kvalitete koja obuhvaća ulaznu, procesnu i kontrolu proizvoda, kontrolu uvjeta u proizvodnji, donošenje odluke o kvaliteti, potvrdu i praćenje stabilnosti proizvoda, rješavanje reklamacija, povrata i opoziva proizvoda te provedbu samoinspekcija.

Dobra proizvođačka praksa (DPP, poznata  i pod nazivom GMP - Good Manufacturing Practice)  je zbirka smjernica (preporuka) koje obuhvaćaju organizaciju rada te utvrđivanje obveza i odgovornosti u području proizvodnje, kontrole i prometa prehrambenih proizvoda s ciljem osiguranja ujednačene kvalitete i sigurnosti hrane.


 

HACCP danas

Povjerenstvo Codex Alimentarius (osnovano od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Svjetske organizacije za hranu  i poljoprivredu) predstavilo je HACCP kao znanstveno utemeljen, preventivan i troškovno najdjelotvorniji način upravljanja sigurnošću hrane.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke) predstavlja preventivan i sustavan pristup analizi i upravljanju biološkim, kemijskim i fizičkim opasnostima u cijelom lancu prehrane od proizvodnje i prerade preko skladištenja i distribucije pa sve do krajnjeg potrošača ili konzumenta.


ISO 22000:2005 je međunarodna priznata  norma uvedena od Međunarodne organizacija za standardizaciju (ISO) koja postavlja zahtjeve za uvođenje i održavanje potpunog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane.
Ključni elementi bitni pri uspostavi  ISO 22000:2005 su: PREDUVJETNI PROGRAMI (primjena DOBRE HIGIJENSKE, PROIZVOĐAČKE, DISTRIBUCIJSKE te DOKUMENTACIJSKE PRAKSE), HACCP načela, komunikacija (unutar tvrtke i vanjska komunikacija) kao i opći elementi upravljanja sustavom kvalitete preuzeti iz norme ISO 9001:2008. Uspostava, primjena, certificiranje, održavanje i stalno poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću hrane prema zahtjevima Codex Alimentarius i/ili zahtjevima norme ISO 22000:2005 danas se koristi u cijelom svijetu i primjenjuje na sve sektore prehrambene industrije.

 Načela HACCP sustava 

 1. Analiza opasnosti, procjena veličine opasnosti i rizika
 2. Identifikacija kritičnih kontrolnih točaka
 3. Definiranje kritičnih granica (parametara) na kritičnim kontrolnim točkama
 4. Propisivanje praćenja kritičnih kontrolnih točaka (način, učestalost, odgovornost)
 5. Utvrđivanje optimalnih korektivnih mjera
 6. Formiranje potrebne dokumentacije i zapisa
 7. Verifikacija sustava

   Sustav upravljanja sigurnošću hrane omogućava

 • Smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda
 • Preventivan pristup u proizvodnji zdravstveno ispravne hrane   
 • Troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane             
 • Osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaz o primjeni tih propisa
 • Osiguranje dosljednosti u kvaliteti proizvoda
 • Osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda
 • Izbjegavanje reklamacija proizvoda i negativnog publiciteta
 • Smanjenje troškova
 • Bolje razumijevanje problema sigurnosti hrane tijekom distribucije i skladištenja
 • Povećanje povjerenja i zadovoljstva kompanija koje koriste Vaše usluge
 • Mogućnost certificiranja sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • Promociju

Certifikacija sustava upravljanja sigurnošću hrane prema CAC/RCP 1-1969, 4-2003 ili ISO 22000:2005 normi osigurava

 • Sukladnost poslovanja sa zahtjevima Zakon o hrani NN 46/07
 • Sukladnost poslovanja s međunarodno priznatim codexom/normom
 • Veće povjerenje poslovnih partnera i kupaca
 • Marketinšku promociju i bolje prodajne rezultate
 • Objektivnu i nezavisnu vanjsku procjenu Vašeg sustava upravljanja sigurnošću hrane